Huisvestingsverordening

Per 1 juli 2019 is de nieuwe huisvestingsverordening ingegaan. Wat betekent dit voor u als huurder? Op deze pagina worden de wijzigingen kort toegelicht.
Behoud van de inschrijftijd

Vanaf 1 juli 2019 behoudt u als woningzoekende, na toewijzing van een woning, 75% van uw inschrijfduur. Het enige wat u hiervoor moet doen is u binnen 12 maanden na beëindiging van het oude huurcontract opnieuw inschrijven bij WoningNet. Hierdoor zou de doorstroming toenemen.

Betere benutting lotingmodel

Het behoud van inschrijfduur is vooral fijn voor woningzoekenden die al flink wat hebben 'opgebouwd'. Dat zijn vaak geen jongeren of woningzoekenden die om wat voor reden dan ook met spoed een woning nodig hebben maar niet in aanmerking komen voor een urgentie. Daarom is, in samenhang met het behoud van de inschrijfduur, afgesproken om het lotingmodel beter te gaan benutten.

Woningen verloten deden we al, de betere benutting houdt vooral in dat er een minimumpercentage van 10% van al het vrijkomend woningaanbodAlle woningen die in een jaar vrijkomen. Ook de woningen die worden bemiddeld. in een jaar is vastgesteld. Meer woningen dus die verloot gaan worden, waardoor jongeren en spoedzoekers een grotere kans maken om sneller een woning te bemachtigen.

Voorrang voor doorstromers uit sociale huur naar vrijesector huur- en koopwoningen

In de nieuwe huisvestingsverordening is opgenomen dat woningzoekenden die een sociale huurwoning achterlaten (en aan bepaalde inkomenseisen voldoen) voorrang krijgen op woningen met een huurprijs tussen de liberalisatiegrens en de middenhuurgrens van € 966. Deze maatregel stimuleert de doorstroming vanuit de sociale huur naar het middenhuursegment en kan er voor zorgen dat er meer sociale huurwoningen vrijkomen.

Van Groot naar Beter

Als u van een grote sociale huurwoning (minimaal 4 kamers) naar een kleinere sociale huurwoning (maximaal 3 kamers) wilt verhuizen, kunt u gebruik maken van de voorrangsregeling Van Groot naar Beter. Deze regeling is bedoeld om de doorstroming te bevorderen. Hier leest u meer.

Doorschuifregeling*

*De doorschuifregeling is niet van toepassing op woningen van complex 507 in Lombok. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@boex.nl.

In de gemeente Utrecht kan een woningcorporatie woningen aanmelden als een doorschuifcomplex. De woningcorporaties bepalen de doorschuifcomplexen door het vaststellen van postcode- en huisnummerreeksen. Als een woning in een doorschuifcomplex wordt aangeboden hebben woningzoekenden die in hetzelfde complex wonen en op de advertentie reageren voorrang. In de woningadvertentie staat dan: Doorschuifregeling van toepassing.

U kunt alleen doorschuiven naar een woning die even groot of kleiner is. Doorschuiven naar een ander type woning is niet mogelijk. De woningcorporatie controleert dit bij de toewijzing van de woning. Als u als zelfstandig huurder in hetzelfde complex woont en binnen de gedefinieerde postcode- en huisnummerreeks valt, reageert u automatisch met voorrang. De doorschuifregeling gaat voor andere voorrangsregelingen.

Hoe dan?
  • Doorschuiven is mogelijk binnen een bouwblok (fysiek gebouw tussen 2 buiten spouwmuren).
  • De passendheidheidseisen (inkomen en bezettingsnorm) zijn van toepassing.
  • Er mag geen wooncarrière worden gemaakt. Er is geen sprake van wooncarrière als woningtype en -grootte gelijk blijven.
  • Er is geen sprake van wooncarrière als woningzoekende een functiebeperking heeft en de beoogde woning beter passend is. Vaststelling van de functiebeperking gebeurt als volgt:
    • doorschuifkandidaten <65 jaar: functiebeperking wordt vastgesteld door indicatiestelling voor gelijkvloerse woning.
    • doorschuifkandidaten >65 jaar: vaststelling functiebeperking door Vierde Huis. Gemeente gaat nadere afspraken maken.