Veelgestelde vragen Huuraanpassing

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de huurverhoging en over het bezwaar hiertegen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.
Waarom verhogen woningcorporaties de huur?

Woningcorporaties willen de huren betaalbaar houden voor hun bewoners, maar hebben tegelijkertijd geld nodig om woningen te onderhouden, te verduurzamen en om nieuwe woningen te bouwen. Corporaties moeten voortdurend deze doelen tegen elkaar afwegen.

Corporaties maken geen winst, al hun geld wordt besteed aan hun maatschappelijke doelstelling. De huren zijn verreweg de belangrijkste of zelfs enige inkomstenbron van corporaties. Dit betekent dat een lagere of geen huurverhoging ten koste gaat van hun andere taken en doelen. Corporaties kunnen dan minder nieuwe sociale huurwoningen bouwen of minder huizen verduurzamen, terwijl daar nu zoveel behoefte aan is. Daar komt bij dat ook woningcorporaties op het moment worden geconfronteerd met forse kostenstijgingen, met name in renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Hoe zit de huurverhoging voor 1 juli 2024 bij Bo-Ex in elkaar?

Veel regels over huurverhoging liggen vast. Maar of en hoeveel verhoging er maximaal mag zijn, beslist de overheid per jaar. In deze video leggen we de verschillende situaties voor huurverhoging uit.

Huurverhoging sociale woningen

Wat is de liberalisatiegrens/ huurtoeslaggrens?

De liberalisatiegrens/ huurtoeslaggrens is de wettelijk vastgestelde grens die bepaalt of een huurwoning binnen de sociale huur of de vrije sector valt. Ligt de aanvangshuur onder de liberalisatiegrens (€ 879,66 in 2024) dan is er sprake van sociale huur. Ligt de aanvangshuur boven de liberalisatiegrens, dan is er sprake van vrije sector huur. De overheid stelt jaarlijks de liberalisatiegrens vast.

Mag de huurprijs boven de huurtoeslaggrens (= liberalisatiegrens) uitstijgen?

Ja, dat mag als de woning voldoende punten volgens het Woningwaarderingsstelsel heeft en de maximaal toegestane huurprijs boven de huurtoeslaggrens ligt. In 2024 ligt de huurtoeslaggrens op € 879,66.

Wilt u weten hoeveel punten uw woning heeft? Als u inlogt op de Bo-Ex-site kunt u via Mijn gegevens en Mijn woningwaardering inzien het aantal punten opzoeken.

Vervalt mijn huurtoeslag als de huur door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens uitkomt?

Als u nu huurtoeslag ontvangt, houdt u het recht op huurtoeslag. Ook als de huur boven de huurtoeslaggrens van €879,66 uitkomt.

U bent als huurder verantwoordelijk om de gegevens bij de Belastingdienst te controleren en door te geven als er wijzigingen in uw situatie zijn.
Zie daarvoor de site van de Belastingdienst.

Inkomstenafhankelijke huurverhoging

Hoe wordt de inkomensafhankelijke huurverhoging bepaald?

De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt bepaald door het huishoudinkomen. De Belastingdienst kijkt hiervoor naar het huishoudinkomen over 2022.
In onderstaande tabel staan de inkomenscategorieën en de huurverhoging die daaraan gekoppeld is.

Hoge middeninkomens Hoge inkomens
Eenpersoonshuishoudens € 52.753 - € 62.191 Hoger dan € 62.191
Meerpersoonshuishoudens € 61.046 - € 82.921 Hoger dan € 82.921
Huurverhoging Maximaal € 50 Maximaal € 100
Wat is huishoudinkomen?
Het gezamenlijke inkomen van alle bewoners die op het adres staan ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente (bijv. partner en kinderen). Alleen bewoners die staan ingeschreven op het moment van de huurverhoging tellen mee.
Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor huurders van onzelfstandige woningen (kamers)?

Nee. Bewoners van kamers (oftewel een onzelfstandige woning) mogen wettelijk een huurverhoging krijgen, in percentages uitgedrukt. Voor bewoners van onzelfstandige woningen is de huurverhoging in 2024 gelijk aan die van zelfstandige sociale huurwoningen: 5,3 %.

Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor bewoners van vrije sectorwoningen?

Nee. Bewoners van een woning in de vrije sector krijgen per 1 juli een huurverhoging van 5,5%.

Wat zijn de peildata bij het vaststellen van de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Voor het huishoudinkomen wordt gekeken naar het inkomen op 1 januari 2022 van alle bewoners op het betreffende adres. Er wordt niet doorgegeven wat het exacte huishoudinkomen is. De Belastingdienst geeft aan in welke inkomensklasse u valt.

Waarom gebruikt de Belastingdienst mijn inkomen van twee jaar geleden?

De Belastingdienst gaat uit van gegevens uit uw definitieve belastingaanslag.

Wanneer mag de inkomensafhankelijke huurverhoging niet worden toegepast?

Inkomensafhankelijke huurverhoging wordt niet toegepast als:

 • iemand in het huishouden behoort tot een door de minister aangewezen groep gehandicapten of chronisch zieken;
 • het huishoudinkomen in 2023 of 2024 lager was dan op 1 januari 2022 (= peildatum voor uw inkomen). En uw inkomen is zo in een andere categorie terecht gekomen. Bo-Ex ontvangt deze gegevens niet vooraf, daarom moet u die informatie zelf inbrengen via een bezwaarprocedure tegen de huurverhoging.
Chronisch ziek of een beperking: voorwaarden bezwaar

Bent u chronisch ziek of heeft u een beperking? Dan kunt u in sommige gevallen bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging van uw sociale huurwoning. Bijvoorbeeld als u minstens 1 jaar lang 10 uur per week thuis verpleging krijgt.

Voorwaarden bezwaar
U kunt bezwaar maken als u, of voldoet aan een van deze voorwaarden. U, of iemand anders uit uw huishouden, heeft:

 • minstens 1 jaar lang minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. Dit moet blijken uit het zorgplan dat de wijkverpleegkundige vaststelt;
 • een blijk van waardering voor mantelzorgers gekregen van de gemeente. De mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn;
 • een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis;
 • professionele hulp bij algemene dagelijkse handelingen (ADL-assistentie): zoals eten, wassen of toiletgang;
 • een beschikking op grond van de Wmo (officieel Wmo 2015) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo) voor aanpassing van de woning. U moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking;
 • een verklaring van de huisarts of oogarts waarin staat dat u (of een van uw huisgenoten) blind bent;
 • een nog geldig zorgindicatiebesluit uit 2014 (van vóór de wijziging van de regelgeving van de zorg per 1 januari 2015).
Wanneer vraagt Bo-Ex een tweede inkomensverklaring op?

Als u in een bezwaar aangeeft dat het inkomen van 2022 op de inkomensverklaring niet juist is. Bijvoorbeeld omdat het inkomen later op een ander bedrag is vastgesteld. U hoeft bij uw bezwaar geen inkomensgegevens te voegen. De tweede inkomensverklaring vragen wij op rond 1 juli 2024.

Hoe kan ik bewijzen dat mijn huishoudinkomen in 2023 lager was dan vorig jaar?

Dat kunt u aantonen met een verklaring (IBRI-formulier) met de inkomensgegevens over 2023, van alle bewoners die ingeschreven staan op uw adres. Dat is op te vragen bij de Belastingdienst.

Hoe en wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Als u bezwaar maakt tegen de huurverhoging, moet u vóór 1 juli een bezwaarschrift bij ons indienen. Het formulier hiervoor kunt u downloaden op de site van de Huurcommissie. Daarmee geeft u aan dat u niet met de voorgestelde huurverhoging instemt. U hoeft de voorgestelde huurverhoging niet te betalen, want zolang er niet over uw bezwaar is beslist blijft de huurprijs die gold vóór het huurverhogingsvoorstel de geldende huurprijs. U doet er wel goed aan om het verschil in huurprijs apart te zetten, u moet het verschil namelijk alsnog betalen vanaf 1 juli als de Huurcommissie de voorgestelde huurverhoging wel redelijk vindt.

Verhuurders kunnen bezwaren niet eigenhandig afwijzen
Als wij uw bezwaarschrift ongegrond achten, zullen wij de Huurcommissie vragen te beslissen over het huurverhogingsvoorstel. U en Bo-Ex moeten dan wel legeskosten betalen aan de Huurcommissie.

Rappèlprocedure
Als u geen bezwaarschrift tegen de huurverhoging indient bij ons en u deze niet betaalt, dan ontvangt u van ons betalingsherinneringen. Ook ontvangt u vóór 1 oktober een speciale brief (een rappèlbrief) met het verzoek de huurverhoging te betalen. Stemt u dan nog niet in met de huurverhoging, dan moet u zélf voor 1 november bij de Huurcommissie vragen de huurverhoging te beoordelen. Doet u dat niet, dan is de huurverhoging een feit.

Instemming door huurder
Als u geen bezwaarschrift indient tegen het huurverhogingsvoorstel en de voorgestelde huurprijs gewoon betaalt, dan gaat u akkoord met de voorgestelde huurverhoging. De voorgestelde hogere huurprijs maakt dan deel uit van de huurovereenkomst en u hoeft verder niets te doen.

Hoe vraag ik een inkomensverklaring aan?

Dat kan via de Belastingdienst. U kunt bellen naar 0800 – 0543 of via de website waar u kunt inloggen met uw DigiD. De inkomensverklaring over 2023 kan worden aangevraagd vanaf 1 juni 2024.

Kan Bo-Ex mijn bezwaar afwijzen, omdat dit onterecht is?

Nee, dat is niet mogelijk. Bo-Ex beoordeelt niet de juistheid van het bezwaar. Bo-Ex kan u er wel op wijzen dat een bezwaar volgens ons niet terecht is en de reden daarvoor aangeven. Maar als u uw bezwaar niet intrekt, moet Bo-Ex het bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie. Het is uiteindelijk aan de Huurcommissie om te bepalen of uw bezwaar wel of niet terecht is. Wordt u in het ongelijk gesteld dan moet u een bedrag van € 25 aan de Huurcommissie betalen.

Wat gebeurt er als ik de huurverhoging niet betaal?

Als u geen bezwaar heeft ingediend en vervolgens de huurverhoging niet betaalt dan stuurt Bo-Ex u een betalingsherinnering. Betaalt u ook daarna de huurverhoging niet dan ontvangt u vóór 1 oktober een aangetekende herinnering van het voorstel tot huurverhoging. U heeft vervolgens tot 1 november de tijd om zelf alsnog een bezwaar tegen de huurverhoging bij de Huurcommissie in te dienen (dit kan dan niet meer bij Bo-Ex). Doet u dat niet, dan is de huurverhoging een feit. Voor het indienen van een bezwaar betaalt u € 25 aan kosten (leges) aan de Huurcommissie. Dit bedrag krijgt u terug als de Huurcommissie u in het gelijk stelt.

Kan ik na 1 juli nog bewijsstukken voor mijn bezwaar aanleveren?

U kunt een bezwaar dat vóór 1 juli is ingediend nog na 1 juli nader onderbouwen. Bijvoorbeeld door het later aanleveren van inkomensverklaringen (IBRI-formulier) of bewijsmateriaal voor de categorie chronisch zieken en gehandicapten.

Wanneer kan ik een bezwaar indienen op basis van het inkomen?

Dat kan alleen als er bij u sprake is van een inkomensafhankelijke huurverhoging EN één van onderstaande situaties op u van toepassing is:

 • uw huishoudinkomen vermeld op de inkomensverklaring klopt niet;
 • uw huishoudinkomen in 2023 of 2024 is lager dan het inkomen in 2022;
 • u of iemand in uw huishouden is chronisch ziek of heeft een beperking en u voldoet aan de voorwaarden voor bezwaar.