Huurverhoging en bezwaar maken

Ieder jaar passen wij de netto huur – dat is de kale huur zonder servicekosten – aan. De overheid bepaalt met hoeveel procent de huren maximaal mogen stijgen. Hieronder leest u meer over de jaarlijkse huurverhoging en hoe u bezwaar kunt maken.
Hoe werkt het?

U ontvangt ieder jaar vóór 1 mei een brief van ons met daarin uw nieuwe huurprijs. De nieuwe huurprijs gaat in per 1 juli, behalve als u bezwaar heeft gemaakt of er andere afspraken gelden. Voor garages, bergingen, parkeerplaatsen en bedrijfsruimten geldt geen maximale huurverhoging die door de overheid wordt bepaald. Voor vrije sectorwoningen geldt tot 1 mei 2024 een vastgesteld maximum.

Huurverhoging sociale woningen
Bo-Ex beperkt in 2022 de huurverhoging tot maximaal 2.0%. Dit is lager dan de maximaal toegestane verhoging van 2,3% en het resultaat van onderhandelingen tussen Huurdersvereniging Bo-Ex en Bo-Ex.

Inkomensafhankelijke huurverhoging: verschillen met vroeger
In 2022 zijn de regels voor de inkomensafhankelijke huurverhoging veranderd. Dit zijn de veranderingen:

Geen percentage meer
Voorheen was de 'inkomensafhankelijke huurverhoging' een percentage van je huurprijs. Dat is niet meer zo. Het is nu een vast bedrag, van € 50,- en € 100.

In plaats van, niet erbovenop
De inkomensafhankelijke huurverhoging van vroeger kwam bovenop je reguliere huurverhoging. Dat is nu anders. Als je inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt komt dat in de plaats van de reguliere huurverhoging.

Hogere inkomensgrens
De inkomensgrens lag vroeger vrij laag. De grens waarboven je inkomensafhankelijke huurverhoging moet betalen ligt nu hoger.

Andere grens voor meerpersoonshuishoudens
Eerder deed de samenstelling van je huishouden er niet toe. Je kreeg deze huurverhoging als het (al dan niet gezamenlijke) inkomen boven een bepaalde grens lag. Nu zijn er voor meerpersoonshuishoudens andere (hogere) inkomensgrenzen dan voor alleenwonenden.

Senioren en gezinnen niet meer uitgezonderd
Voorheen waren huurders die de AOW-leeftijd al bereikt hadden uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Huishoudens van 4 of meer personen waren dat ook. Beide uitzonderingen zijn vervallen.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de huurverhoging én heeft u hier een goede reden voor? U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging als:

 • de huurverhoging hoger is dan de maximale wettelijke huurverhoging. Er zijn twee verschillende situaties:
  • huurt u een woning in de sociale sector? Daarvoor heeft de overheid bepaald dat de huurverhoging in 2022 maximaal 2,3% mag zijn. Bo-Ex voert maximaal een huurverhoging van 2,0% door;
  • is de voorgestelde huurverhoging inkomensafhankelijk? Daarvoor heeft de overheid een aantal categorieën bepaald. De huurverhoging is daarbij afhankelijk van de huurprijs die u betaalt en het huishoudinkomen dat de Belastingdienst aan Bo-Ex heeft doorgegeven. Zie de uitleg over de categorieën bij Veelgestelde vragen en uw brief. Is volgens u de huurverhoging niet correct, dan kunt u bezwaar maken.
 • de huurprijs door de verhoging boven de maximale huurprijs komt te liggen;
 • in het voorstel voor huurverhoging fouten staan, bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs;
 • u ons huurverhogingsvoorstel te laat heeft ontvangen (na 1 mei);
 • Bo-Ex binnen 12 maanden opnieuw de huur wil verhogen;
 • als er een uitspraak van de Huurcommissie is of een lopende procedure in verband met ernstige onderhoudsgebreken;
 • er sprake is van all-in huur. De kale huurprijs is dan niet bekend en het is dan niet mogelijk om te controleren of de voorgestelde huurverhoging is toegestaan. Bo-Ex mag daarom geen nieuwe huurprijs vragen;
 • Bo-Ex de huur extra verhoogt na renovatie (ook wel woningverbetering genoemd) naast de jaarlijkse huurverhoging, maar u geen toestemming heeft gegeven voor de renovatie. In dat geval kunt u binnen 3 maanden nadat de renovatie is afgerond een uitspraak van de Huurcommissie over die huurverhoging vragen.

Bezwaar vanwege laag inkomen
Wanneer u te maken heeft met een inkomensafhankelijke huurverhoging, dan kunt u in de volgende gevallen ook bezwaar maken:
 • uw inkomen is te laag of is gedaald;
 • u bent chronisch ziek of heeft een beperking.
Hoe maakt u bezwaar?

U kunt bezwaar maken bij Bo-Ex tot 1 juli 2022 (dan moet uw bezwaarschrift door ons ontvangen zijn).

U doet dat bij voorkeur door het invullen van een formulier dat u kunt downloaden van de site van de Huurcommissie.

Binnen 5 werkdagen bevestigen wij de ontvangst van het bezwaar. Uiterlijk 1 augustus 2022 ontvangt u van ons schriftelijk antwoord op het bezwaar.

Als u bezwaar maakt tegen de voorgestelde huurverhoging, dan hoeft u dat deel van de huurverhoging waartegen u bezwaar maakt op dat moment niet te betalen. Na uitspraak van de Huurcommissie wordt een eventueel openstaand bedrag verrekend. U doet er wel goed aan om het verschil in huurprijs apart te zetten, u moet het verschil namelijk alsnog betalen vanaf 1 juli als de Huurcommissie de voorgestelde huurverhoging wel redelijk vindt.

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan sturen wij het bezwaar en onze beslissing door naar de Huurcommissie. Deze onderzoekt het bezwaar en doet uitspraak over onze beslissing.